Aistimatka Kuusistoon

Pilotin tausta

Käsillä tekeminen on monille ikäihmisille harrastus, jolla on hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Kädentaidot ovat yksi tapa ylläpitää ikääntyvien toimintakykyä. Käsillä tekemisen, taiteen ja erilaisten tarinallisten menetelmien avulla voidaan muistella omia kokemuksia, tuoda esille omia henkilökohtaisia kertomuksia ja vahvistaa ikäihmisten osallisuutta sekä suhdetta omaan paikkakuntaan ja taustaan. 

Omia henkilökohtaisia kokemuksia ja muistelmia voidaan käyttää avuksi vanhan tiedon esille tuonnissa ja sen pohjalta uuden kehittämisessä. Samalla oman tarinan kertominen, omien kokemusten jakaminen sekä toiveiden ilmaiseminen luo ikäihmiselle tunteen yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Hänellä on mahdollisuus olla oman paikkansa asiantuntija sekä kehittäjä. Elämää käsillä -hankeessa pohdittiin, miten ikäihmisten kokemukset, tarinat ja tieto voitaisiin nivouttaa osaksi historiallisen, mutta toistaiseksi aika tuntemattoman, Kuusiston alueen kehittämistä.

Elämää käsillä -hankkeen yhtenä tavoitteena on innostaa ikäihmisiä käsillä tekemiseen ja kädentaitomenetelmien käyttöön vapaaehtoistyössä. Todettiin, että erilaiset tarinalliset menetelmät historiallisen tiedon etsimiseksi voisivat hyödyttää paikallisia vapaaehtoistoimijoita sekä vertaisopintoryhmien ohjaajia. Yhteinen kotipaikka ja kokemukset luovat yhteisöllisyyttä ja alueeseen panostaminen voi poikia myös konkreettisia lisätoimia. 

Pilotin kuvaus

Aistimatka Kuusistoon -pilotin suunnittelu ja verkostointi yhteistyökumppaneiden kanssa alkoi syksyllä vuonna 2015. Kuusiston alueen kehittämisessä on mukana vuosina 2015-2018 laajempi kehittämisverkosto ja useita toimijoita. 

Päätoimijana alueen kehittämisessä on Metsähallitus, jonka suomalais-virolainen Lights On! -hanke nostaa valokeilaan kahdeksan historiallista matkakohdetta Suomessa ja Virossa. Kuusiston linnanrauniot ovat yksi kohde.  Hankkeen tavoitteena on parantaa kohteiden palveluja, markkinointia sekä kävijäkokemuksia sekä innostaa ihmisiä vierailemaan vaikuttavilla raunioilla, linnoituksissa, linnavuorilla ja puistoissa. Hankkeen kesto on 1.9.2015 - 31.12.2018. 

Muita pilotin yhteistyökumppaneita ovat paikalliset toimijat, kuten Eläkeliiton Kaarinan yhdistys, Kaarinan oppaat ry, Hovirinnan palvelukeskus, Kuusiston Taidekartano sekä Maaseudun sivistysliitto. 

Suunnitteluvaiheessa Elämää käsillä -hanke etsi omat yhteneväisyytensä verkoston tavoitteista. Ison taustaverkoston eli Metsähallituksen Lights On! -hankkeen tavoite on ensisijaisesti kehittää matkailutuotteita ja -palveluja yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Elämää käsillä -hanke ei voi eikä halua tehdä liiketoimintaa vaan etsi omia tavoitteita vastaavat yhteistyötavat verkoston kanssa. 

Pilotin suunnittelu ja toteutus painottui Elämää käsillä -hankkeen asiantuntijoiden aktiivisuudelle. Hanke suunnitteli tavoitteitaan vastaavia tapahtumakokonaisuuksia, joihin lähdettiin etsimään paikallisia yhteistyökumppaneita. Tapahtumien yhteydessä ikäihmisiltä kerättiin sekä kädentaidollisin että tarinallisin menetelmin  tietoa ja kokemuksia Kuusiston alueesta sekä kysyttiin mielipiteitä Kuusiston alueen kehittämisestä. 

Pilotin kohderyhmänä oli paikalliset, Kuusiston aluetta tuntevat, ikäihmiset. Pilotti järjesti alueella viisi erilaista tapahtumaa: työpajan, kaksi erilaista näyttelyä, kulttuurikerhon sekä kulttuurikävelyn. 

Tavoitteet, tulokset ja tuotokset

Projektin tavoitteet
 1. Kokeilla ja kehittää toimintaa, jossa kädentaidollisin ja tarinallisin menetelmin vahvistetaan ikäihmisten suhdetta omaan paikkakuntaan.
 2. Kerätä kokemusperäisiä tarinoita sekä kokemuksia, joita voidaan hyödyntää yhteistyössä Metsähallituksen kanssa Kuusiston alueen kehittämisessä. 
 3. Vahvistaa ikäihmisten osallisuutta yhteiskunnallisessa kontekstissa kuuntelemalla heitä oman paikkakuntansa asiantuntijoina ja kehittäjinä sekä luomalla heille vaikutusmahdollisuuksia. 
 
Pilotin tulokset
 1. Ikäihminen saa uusia kokemuksia kädentaidoista sekä tarinallisista menetelmistä, ja hän voi ilmaista itseään niiden avulla. Menetelmät ovat hyödynnettävissä myös mahdollisessa omassa vapaaehtoistoiminnassa. 
 2. Osallistuja voi kertoa omat kokemuksensa Kuusiston alueesta, tieto tallennetaan ja hän kokee olevansa kuultu. 
 3. Kuusiston alueesta saatiin kerättyä alueen asukkaiden henkilökohtaisia kokemuksia, historiallista tietoa sekä kehitysehdotuksia, joita voidaan jatkojalostaa yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 
Pilotin tuotokset
 1. Aistimatka Kuusistoon -työpaja 14.3.2016 Hovirinnan palvelukeskuksessa. 
 2. Aistimatka Kuusistoon -näyttely Hovirinnan palvelukeskuksessa 14.3-14.4.2016. 
 3. Ikäihmisten kulttuurikerho 3.5.2016.
 4. Kulttuurikävely Kuusiston Taidekartanolla 4.6.2016 yhteistyössä Kaarinan Oppaat ry:n ja Eläkeliiton Kaarinan yhdistyksen kanssa.
 5. Näyttely ikäihmisten muistoista 3.10-31.10.2016 Kaarinan kirjastossa.