Vertaisoppiminen ryhmätoiminnassa

Vertaistoiminta

 • Vertaistoiminnassa olemme aina yhtä aikaa antamassa ja saamassa.
 • Parhaimmillaan vertaisuus tukee mielikuvituksen, luovuuden ja kriittisen ajattelun kehittymistä.
 • Vertaisryhmä antaa tilaisuuden kohdata muita samasta asiasta kiinnostuneita, kehittää tietoja, taitoja ja kokemuksia tai saada vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta.

Vertaisryhmä

 • Vertaisopintoryhmällä voi olla monta nimeä: voidaan puhua myös esim. opintokerhosta tai –piiristä.
 • Vertaisryhmän jäsen on aina osallinen ryhmän toimintaan ja ilmapiiriin. Vertaisoppijana hän antaa oman panoksensa yhteiseen työskentelyyn ja saa kaikkien muiden ryhmän jäsenten tuen oman oppimisensa kehittymiseen.
 • Hyvä ryhmähenki ja laadukas oppiminen kulkevat vertaisopintoryhmässä käsi kädessä ja luovat keskinäisen positiivisen ”kierteen”.

Hyvän vertaisopintoryhmän tunnusmerkkejä:

 • Avoimuus
 • Yhteisten pelisääntöjen luominen
 • Erilaisuuden sietäminen
 • Hyväksyntä ja jokaisen huomioiminen
 • Joustavuus
 • Vuorovaikutus
 • Halu saada jotain aikaan -> yhteiset tavoitteet!

Vertaisoppiminen

 • Kun vähintään kaksi ihmistä opiskelee jotain asiaa yhdessä niin, että he ovat keskenään samanarvoisia eli vertaisia, kyse on vertaisoppimisesta.
 • Vertaisten välinen oppiminen on luonteeltaan ongelmakeskeistä. Ongelman ratkaisuksi tuotetaan yhteistä tietoa, joka keskustelun kautta yhdistää osallistujien omia kokemuksia ja teoriaa.
 • Vertaisoppiminen on luonteeltaan myös sosiaalista (vrt. vertaisoppiminen vaatii aina useamman henkilön). Se on pohdiskelevaa ja taaksepäin katsovaa.
 • Vertaistoiminnassa voidaan jakaa ”valmista” tietoa, mutta iso osa tiedosta on kokemusperäistä.
 • Vertaisoppimisen muotoja ovat vertaisohjaus ja yhteistoiminnallisuuteen perustuva opiskelu.

Vertaisoppimmisen edut

 • Positiiviset kokemukset lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta kaltaisten joukossa ja parhaimmillaan suvaitsevaisuutta toisenlaisia kohtaan.
 • Vertaisopintoryhmässä ihminen voi olla mukana omana itsenään ja koko persoonallaan.
 • Oppimista tapahtuu ryhmän tuoman haasteen myötä enemmän kuin yksin ollessa, ja ryhmä myös auttaa oppijaa ylittämään itsensä.
 • Usein opittavasta asiasta tulee käytännön esimerkkejä, jotka kiinnittävät sen konkretiaan. Tämä auttaa muistamaan asian paremmin.
 • Vertaisryhmässä asia esitetään selkeästi ja vältetään tieteellisempää kieltä.
 • Yhteinen jakaminen auttaa kaikkia ryhmän jäseniä oppimaan lisää asiasta.

Vertaisoppimisen menetelmiä

 • Vapaa tai ohjattu keskustelu
 • Kysymysten esittäminen
 • Mallioppiminen (esim. käsityöryhmässä vetäjä näyttää ensin ja muut tekevät perässä)
 • Keskinäinen ohjaaminen
 • Työvaiheen selittäminen
 • Alustus
 • Yhdessä tekeminen niin, että joko kaikki tekevät samaa asiaa yhtäaikaisesti tai niin, että osa seuraa toisten tekemistä
 • Opiskelumateriaaliin tutustuminen yksin tai ryhmässä
 • retki

Lähde: Marion Fields ja Susanna Plathan (toim): Tietoa, taitoa ja hyvää fiilistä – vertaisoppimisen taustaa ja kokemuksia järjestötoiminnassa. OK-opintokeskus.